...........

...........

VÅR METOD:
Social hållbarhet

Med vårt speciella sätt att bygga upp kompetens i engagemangsledarskap får du en säker progress, fantastisk lärandegemenskap, egna valmöjligheter, i eget tempo.

 

Vår kommunikations- och lärandemodell NLP
stödjer dig att utveckla medvetet ledarskap med helhjärtade och hållbara prestationer som resultat.

Vi kombinerar NLP med en av de mest validerade forskningsteorierna inom motivation och ledarskap, Självbestämmandeteorin, (Self Determination Theory), SDT av Edward L. Deci och Richard Ryand. Vi som kursledare har fördjupat oss i NLP mer än 35 år och i SDT i mer än 15 år.

Vi är certifierade NLP-tränare och involverade i att undervisa i engagemangsledarskap i Sverige, Norge och i internationella företag med deltagare från Asien, USA och Europa. NLP ger oss en mängd väl beprövade grundstrukturer för att arbeta med professionell engagemangsutveckling och SDT skapar ramen för grundläggande kunskaper om hur skapa förutsättningar för högkvalitativ motivation.

Planning For Future Success

Mer om NLP

NLP (nevrolingvistisk programmering) är studien av hur vårt tänkande och våra sinnesstämningar påverkar vår livskvalitet och vår förmåga att välja, dela och skapa vårt liv.

När vi tänker förhåller vi oss omedvetet till vår "mentala karta". Den designas av oss själva och skapar mönster för hur tankarna går beroende på vilka erfarenheter, värderingar, sinnesstämningar, relationer etc vi för tillfället upplever.

Detta betyder i korthet;

  • Den mentala kartan är inte terrängen, dvs din bild av verkligheten är inte detsamma som verkligheten
  • Du kan skapa den mentala karta du önskar
  • Du kan förändra dig och skapa dina tankemönster så att de är i linje med det du vill uppleva, vara och åstadkomma

I NLP som lärande - och kommunikationsmodell gör vi denna kompetens tillgänglig vilket ger dig möjlighet att ha ett aktivt förhållande till egna och andras tanke- och handlingsmönster.

Du kan vara ditt bästa jag om du vill göra de rätta justeringarna. Vi vet att du kan, så frågan är om du vill.

NLP-metodiken hjälper dig kort och gott att bli bättre på att locka fram det bästa hos dig själv och andra.

Här är några av de viktigaste infallsvinklarna från NLP som vi väver in i processerna med att utveckla engagemang.

Systemvisdom

Det är först när kommunikations- och förändringsverktyg utövas inom ramen för större sammanhang och långsiktiga effekter blir resultaten fullt ut tillfredsställande. Vi lägger därför stor vikt vid att visa att det bästa sättet att ta vara på sig själv är att värna om samtliga inblandades intressen och behov. Vår uppgift blir att förmedla kunskaper som hjälper dig som enskild individ att leva tillfredsställande i olika sammanhang (organisationer, företag, familjer). Istället för att vara ett offer för systemet, kan du utvecklas med tanke på både egna behov och det som är unikt och viktigt för systemet. Det kan senare betyda att systemet också utvecklas.

Styrka

Att arbeta styrkebaserat innebär att utgå från styrkor i form av värderingar, personliga kvaliteter och kompetens. Vi utgår från de involverades styrkor eftersom det i större grad ger kraft och idéer till engagemang. Kundens värderingar ger den riktning och hjälp som behövs för att prioritera. Kundens kvaliteter säger vad de kan bidra med och vad de behöver hjälp med från sin egen organisation. Kundens kompetens säger vilka utmaningar de har förutsättningar för att närma sig och hur.

Det är genom de involverades styrkor som personliga resurser och lusten att ta ansvar för sitt eget engagemang, bäst mobiliseras inför möjligheterna och utmaningarna de möter i vardagen.

Tillit

Positivt ömsesidigt beroende innebär att vi människor skapar något tillsammans som vi inte kan uppnå på egen hand. Detta är hur grunden för ömsesidigt förtroende bildas – ett sårbarhetsbaserat ömsesidigt förtroende. Jag vågar lita på att du kommer att ta hand om mig, eftersom jag vet att det ligger i ditt intresse att göra det. Du vågar lita på mig, eftersom du vet att det är i mitt intresse att ta hand om dig. Ingen vill i grund och botten, att såga av grenen de själva sitter på. Alla samarbetsrelationer måste igenom beroendefasen för att komma till förtroendefasen och vidare till bemästringsfasen.

 

Tänkande

För att säkerställa att vi förstår varandra och få klarhet i alla relevanta aspekter i en sakfråga kan det vara mycket användbart med ett pedagogiskt ramverk för hur vi kan tänka. Ett sådant ramverk kan användas när vi ska tänka igenom något för oss själva eller om vi ska utveckla ett gemensamt tänkande. Ramverket består av tre axlar; tid, nivåer och relationer. Det finns många sätt att relatera till tid. Ett exempel är; mål (framtid), erfarenhet (förfluten tid), handling (nutid). Ett annat exempel från tidsaxeln är framlänges- och baklängesplanering. Längden på tidshorisonten är ett tredje exempel.

Ett exempel på begrepp från nivåaxeln är intention (avsikt) och handling (åtgärd). Vi kan säga att begreppet intention är på en högre nivå än begreppet handling på så sätt att handling är en funktion av intentionen. Ett exempel från relationsaxeln är; inom och utanför relationen. På insidan av relationen är du antingen uppmärksam på din egen eller andras perspektiv. Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig? Hur uppfattar jag dig och dig? Utanför relationen är när du är medveten om vad du och den andra skapar tillsammans. Använder ni möjligheterna att skapa mer tillsammans än det ni kan komma fram till var och en av er? Vi säger att en beskrivning av en relation inte är giltig förrän du har beskrivit den från dessa tre perspektiv.

Det finns många olika perspektiv. Därför är det viktigt att se till att vi hanterar alla relevanta perspektiv och att vi har en gemensam förståelse för vilken axel och perspektiv vi använder hela tiden.

Dialog

Vi relaterar inte till verkligheten, utan till vår upplevelse av den. Alla agerar utifrån sin personliga "världskarta". När vi skapar något tillsammans är det inte tillräckligt att vi pratar till varandra. Vi måste prata med varandra. Det är lätt att tro att vi är överens när vi inte är det, och det är lika lätt att tro att vi inte är överens när vi är det. Att bli förstådd är ingen självklarhet. Dialog bygger bland annat på idén att alla bär på en del av lösningen och att vi kommer att utveckla något tillsammans utifrån bra frågor och aktivt lyssnande. Dialog är inte detsamma som debatt, där det handlar om att vinna.

NLP ger oss ett viktigt bidrag till att skapa fruktbar dialog. Denna kommunikations- och lärandemodell hjälper oss att identifiera vanligt förekommande språkmönster, som faktiskt hämmar god kommunikation. Således får vi ett sätt att hantera och öppna upp för en mer tydlig, korrekt och effektiv kommunikation.

Lärande

Färdigheter kan överföras från en situation till en annan om vi vet hur vi tänker och går tillväga när vi lyckas. Förutsättningen är att framgången vi studerar beror på villkor som vi kan kontrollera. Om andra kan bemästra något då kan vi också göra det. Vi människor har mycket gemensamt såsom våra sinnen och språk som vi använder för att relatera till oss själva och världen. Vi har alla samma grundläggande psykologiska behov. Detta gör att det är möjligt att hantera nycklar som är oberoende av situationen och som också är oberoende av personen.

Samma möjligheter och begränsningar gäller även för team och organisationer som kommer att lära sig av sina egna och andras framgångar.

Morot och piska

Det är viktigt att lägga märke till att vi inte kan få kreativ, effektiv och uthållig insats med moroten och piskan. Morot och piska kan göra oss ivrige, men hjäper oss inte att göra ett bättre jobb. Morot och piska kan leda till sena kvällar, men det leder inta nödvendigtvis till kvalitetsarbete. Att ge «allt» kan vara suboptimalt och kontraproduktivt och det kan betyda att vi vänder ryggen till komplexiteten och helheten.

Anna Pia och Peder har ett unikt närmande till ledarutveckling som jag har uppskattat mycket. De har djup insikt i hur en ledare kan motivera och få det bästa ut av sig själv och sina medarbetare. De kombinerar yrkeskompetens och mod att utmana med en mänsklig värme. Detta skapar en lärandemiljö som gör det möjligt för kursdeltagare att utmana sig själv och tillägna sig djup och varaktig utveckling.»
Robert Marsalis, ledarskapskonsult,                                                Det Norske Veritas (DNV GL)
                                              

Anna Pia och Peder har en egen förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö – där man känner sig som en viktig del av en större gemenskap. Det har varit enormt inspirerande och givande att få vara vittne till och också uppleva för mig själv, hur kurserna har berikat alla kursdeltagarna. Kan på det varmaste rekommenderas till alla som önskar att bli klokare på sig jälv och andra. 
Julie Grell, veterinär

NLP (nevrolingvistisk programmering) är studiet av hur vårt tänkande påverkar livskvalitet och framgång. Här är förståelsen som ligger till grund för vårt arbete:

 

 

1.Tänkande är inte objektivt, men subjektivt.

2.Tänkande är en förutsättning för bemästran och framgång.

3.Det är ofta mer meningsfullt att justera tänkandet än att förändra verkligheten.

 

4. Tänkande föregår i samspelet mellan kropp, sinne och språk.

5. Är det möjligt för en att tänka på ett bestämt sätt, är det möjligt för alla.

6. Varje tankesätt passar i ett eller annat sammanhang.

 

 

7. Bakom varje tänkande är det en god intention.

8. Vårt värde som människa är konstant, medan värdet av vårt tänkande varierar.

 

Hur vi jobbar för att ge dig värde i din utbildning i engagemangsstyrt ledarskap.

%

Steg 1

Föreberedelse
Vi vet att förberedelser leder till kraftigt ökade resultat – grunden till framgång läggs här.

I det här steget får du direkt kontakt med din coach. Vi två formulerar målet med utbildningen, gärna i nära dialog med din chef. På så sätt får vi med din chef på tåget och kan lättare se din del i helheten.

Innan du kommit så här långt har du troligen tagit del av vårt gratis webbinarium om mysteriet motivation vår webbutbildning som förbereder dig att på allvar skifta till ett optimalt motiverande ledarskap.

%

Steg 2

Genomförandet

 Vi lägger stor vikt på lärandegemenskapen i gruppen för att hjälpa varandra att utvecklas. Vår pedagogik bygger på det upplevelsebaserade lärandet, med utgångspunkt i dina konkreta utmaningar kopplade till ditt uppdrag – alltid med affärsnyttan i fokus.

Här gäller devisen; "Tillsammans kan vi göra det som vi ensamma bara kan drömma om"

 

%

Steg 3

Anpassad uppföljning med digital facilitering.

Vi har erfarenhet av pedagogiska upplägg och utbildningar i över 30 år. Där många väljer att sluta - börjar vi. I det tredje steget ser vi till att följa upp hur du använder kunskapen från utbildningen. En personlig coach och våra digitala verktyg hjälper dig att förverkliga den kunskap du tillgodogjort dig. Vi följer upp din målbild och går tillsammans en stund på vägen mot målet. Vår utbildning slutar först när du har utvecklats i ledarrollen. Vi vill se och stödja att din ledarutveckling är på riktigt. I din certifieringsprocess lägger vi upp en plan för ditt vidare lärande.

Via vårt digitala system får du anpassad uppföljning med videoövningar.

Om kursledarna

Engagemangsledarprogrammet är ett öppet ledarskapsprogram som leds av Anna Pia Hellstedt och Peder Wroldsen. De arbetar som coacher, ledartränare och ledarskapskonsulter.

Anna Pia har jobbat med ledar- och organisationsutveckling sedan 1998 och blev certifierad NLP tränare 2013. Med sin öppna och trygga framtoning och välgrundade inställning till mänsklig utveckling kan du som deltagare känna dig väl omhändertagen och trygg på att du blir sedd och hörd och att det gemensamma målet är i fokus. Anna Pia har omfattande erfarenhet med ledarskapsutveckling, coachning, personlighetsanalyser, teamutveckling, undervisning i NLP och mötesfacilitering i Sverige och Norge.

Peder har jobbat med ledar- och organisationsutveckling sedan 1984 då han också certifierades som internationell NLP-tränare av grundaren John Grinder. Peder har stor tro på att personlig utveckling skapar resultat och har omfattande erfarenhet med coachning, teamutveckling, utbildning och mötesfacilitering i Norge, Sverige och i uppdrag för internationella företag som har medarbetare i USA, Europa och Asien. Peder balanserar en smittande och kreativ närvaro i ögonblicket med en skarp blick för nyanser och ett tryggt grepp om utvecklingsprocessen.


Heart in business ledarutveckling
Besöksadress via anmälan:
Mosebacke Torg 4
Stockholm

HK: Fridtjof Nansens Plass 8
1050 Oslo