Det är engagemanget som
gör skillnaden!

Effekten av oengagerande utvecklingssamtal, mål och otydlig kommunikation blir att den genomsnittliga medarbetaren fortsätter som vanligt. Den stora förändringen som ledningen önskar uppnå med den lönsamhetsstrategi med håriga mål som de presenterade på den årliga storkonferensen uteblir och strategin självdör.

Typ: "Vi ska öka omsättningen med 10% per år i 3 år genom att satsa på lönsam tillväxt, merförsäljning och nya kunder. För att vi ska nå det så behöver alla vara med på tåget".

Sedan hände ingenting annat från ledningens sida än att förväntningarna fanns att detta skulle hända. Hur? Det hade de full tillit till att medarbetarna skulle ordna det och cheferna följa upp.

Men utan verktyg och förhållningssätt till hur det helhjärtade engagemanget etableras och lever kontinuerligt faller ofta strategin platt som en pannkaka. Hur:et kräver engagemang från ledningen - som i stället väljer att engagera sig i helt andra saker.

Samarbete med oss innebär kompetenshöjande insatser som utformas efter organisationens mål, yrkesroller samt befintlig kunskap, färdighet och förmåga.

engagemangsstrategi

Klicka här! Vill du utveckla dig - och ha roligt -
tillsammans med oss och andra motiverande ledare?

Så, hur kan ledningen skapa förutsättningar för lönsam engagemangsutveckling?

Lönsamt engagemang utövas av duktiga ledare när de är medvetna om vad människor behöver för att göra sitt allra bästa. När vi studerar framgångsrika ledare ser vi att de följer samma mönster genom att de jobbar styrkebaserat med engagemangsutvecklingen nedifrån och upp. Att de ser till att involvera medarbetarna i att skapa målbilder som fungerar och blir till ett tydligt strategiskt egenvalt fokus. Att de lyfter fram och hedrar alla teams bidrag.Att de visar tillit genom att ge befogenheter och att kommunicerar resultaten som en effekt av helhjärtat engagemang

 

Dessa 5 steg bygger upp företagets engagemang.

De handlar om;

 

  1. Bygg upp organisationens engagemangsbas genom att leda styrkebaserad engagemangsutvecklingen nedifrån och upp genom tydliga grundvärderingar, en livsbejakande mission och inspirerande vision. Medarbetare är människor och de har grundläggande psykologiska behov för att engagera sig helhjärtat. De vill känna att de bidrar till att skapa värden som är större än bara till sig själva. De vill känna delaktighet och meningsfullhet i sitt arbete i flera dimensioner: värde för kunder, värde för samhället, värde för företaget och värde för sitt team. De företag som lyckas beskriva sitt värdeskapande i en engagerande mission som fångar det högre syftet med verksamheten, men även lyckas måla upp en inspirerande vision av framgång, ökar chanserna dramatiskt att de som är involverade  känner ett pirr i magtrakten kring att få vara med om att få skapa dessa värden.

 

2.  Involvera medarbetarna i styrkebaserade processer och skapa målbilder som fungerar individuellt och i teamarbetet. Det skapar och blir till tydliga och egenvalda strategier med företagets fokusmål på näthinnan. Skapa ett tydligt strategiskt fokus genom att våga lyfta fram ett (1) fokusmål. När allas blickar är riktade åt samma håll, tex betydelsen av att vinna nya kunder, så kommer den samlade kraften vara enorm. När alla medarbetare får det tydligt för sig att detta strategiska fokus förtjänar just deras uppmärksamhet och att målet är möjligt att nå med deras egna unika styrka medvetandegjort som ett viktigt bidrag, så kommer engagemanget till att bidra med idéer och genomföra dessa öka markant för den genomsnittliga medarbetaren. Räkna med att många medarbetare redan har flera idéer kring nya affärsmöjligheter, men när både merförsäljning, kundnöjdhet och effektivisering ska prioriteras så känns inget av det särskilt viktigt. De kommer köra på som vanligt, det kan ingen klandra dem för.

 

3. Lyft fram och hedrar alla teams bidrag.Skapa forum så att styrkorna i organisationen blir ledsagande i i nödvändig beteendeförändring. När det finns ett tydligt strategiskt fokus, såsom att vinna nya kunder, är nästa steg att säkerställa att insatser görs och beteenden uppvisas som är i linje med fokusmålet. Beteenden bland den genomsnittliga medarbetaren såsom att prospektera kunder, söka nya kontakter, lyssna efter behov, presentera erbjudanden och följa upp affärsmöjligheter är svåra att förändra över en natt. Genom att involvera alla medarbetare kring nya aktiviteter och att ha tydliga prestationsmått, såsom antal affärsdialoger per vecka, och löpande uppföljning i form av engagerande motivationssamtal om utmaningar i prestationsnivån och hur genomföra nya förhållningssätt och idéer så kan engagemanget stärkas och bli till helhjärtade insatser som medarbetaren upplever är på riktigt. När medarbetarna kan få svaret veckovis på om de själva och deras team verkligen dragit sitt strå till stacken så kan de få något att vara stolta över och fira. Vilket också händer. Ofta.

 

4. Visa tillit genom att ge befogenheter. Att få frihet under ansvar utan reella befogenheter blir motsägelsefullt. Att bara prata om tillitsbaserad företagskultur utan att visa sin tro på människors förmåga att göra det de förväntas göra är förgörande på den inre motivationen. Orsaken till att befogenheter kan ges utan att det blir cirkus är det styrkebaserade ledarskapets filosofi: du kan inte göra allt. Ingen är bäst på allt men alla är bra på något. Lägg tid och pengar på att träna dina chefer i coachande processledning där engagerande motivationssamtal sker kontinuerligt.

 

5. Kommunicera resultaten som en effekt av de visade helhjärtade engagemanget. Låt resultatfokuset komma sist genom att först och främst fokusera på det som går att påverka, dvs de insatser och beteenden som ska leda fram till resultatet. Skapa transparens kring resultatutveckling, men lägg energin på att bekräfta rätt insatser och beteenden. Tillbakablickande analyser engagerar inte på samma sätt som det som händer här och nu. Vill du förmedla historien så gör det med styrkebaserad storytelling. Medarbetare som löpande får uppleva framsteg mot målet genom engagerande kommunikation kring insatser och utfall, kommer vara uthålligt engagerade. När medarbetarna vet om att strategin ger önskad effekt och hur det går med de mätbara målen genom deras teams insatser, så ökar sannolikheten markant att de fortsätter engagera sig i att nå slutmålet.

Få en egen coach!

Förbered dig genom att ha en egen engagemangscoach. Vi hjälper dig med att sortera ut vilken av de 5 stegen som är mest aktuella för dig att göra insatser. Vi hjälper dig att lyckas som en uppskattad, mer tillfreds och framförallt lönsam motiverande ledare.

Ta kontakt: Anna Pia Hellstedt

Utveckling för din ledningsgrupp!

Vi kommer gärna och presenterar engagemangsstrategin i din ledningsgrupp. Det finns många vägar till Rom,
så låt oss föra dialog med styrkebaserad utvecklingsfokus.

Ta kontakt: Anna Pia Hellstedt