...........

...........

VÅR METOD

Med vårt speciella sätt att bygga upp kompetens i engagemangsledarskap får du en säker progress, fantastisk lärandegemenskap, egna valmöjligheter, i eget tempo.

 

Vår kommunikations- och lärandemodell NLP
stödjer dig att utveckla medvetet ledarskap med optimala och hållbara prestationer som resultat.

Planning For Future Success

NLP (nevrolingvistisk programmering) är studien av hur vårt tänkande och våra sinnesstämningar påverkar vår livskvalitet
och vår förmåga att välja, dela och skapa vårt liv.

När vi tänker förhåller vi oss omedvetet till vår "mentala karta". Den designas av oss själva och skapar mönster för hur tankarna går beroende på vilka erfarenheter, värderingar, sinnesstämningar, relationer etc vi för tillfället upplever.

Detta betyder i korthet;

 • Den mentala kartan är inte terrängen, dvs din bild av verkligheten är inte detsamma som verkligheten
 • Du kan skapa den mentala karta du önskar
 • Du kan förändra dig och skapa dina tankemönster så att de är i linje med det du vill uppleva, vara och åstadkomma

I NLP som lärande - och kommunikationsmodell gör vi denna kompetens tillgänglig vilket ger dig möjlighet att ha ett aktivt
förhållande till egna och andras tanke- och
handlingsmönster.

Du kan vara ditt bästa jag om du vill göra de rätta justeringarna. Vi vet att du kan, så frågan är om du vill.

NLP-metodiken hjälper dig kort och gott att bli bättre på att locka fram det bästa hos dig själv och andra.

Här är förståelsen som ligger till grund för att
använda dig av neurolingvistisk programmering.

 • Tänkande är inte objektivt, men subjektivt.
 • Tänkande är en förutsättning för personlig framgång
 • Det är ofta mer givande att justera tänkandet än att förändra verkligheten.
 • Prestationer händer i samspelet mellan kropp, sinnena och språket.
 • Är det möjligt för en att tänka och prestera på ett bestämt sätt, är det möjligt för alla.
 • Varje tankesätt passar i ett eller annat sammanhang.
 • Bakom varje handling ligger djupast sett en god intention.
 • Vårt värde som människor är konstant, medan värdet av vårt tänkande och våra handlingar varierar.
 • NLP gör framgång tillgängligt för vanligt folk och ger dig möjlighet att ha ett aktivt förhållande till din egen och andras upplevelse.

 

NLP är en grundkompetens med tanke på att beskriva, utforska och utveckla egen och andras upplevelse av världen. Grundkompetensen är fundamental i alla kommunikations- och lärandeprocesser.

Här är ett knippe definitioner av NLP som vi använder:

En epistemologi (hur vi vet att vi vet): Att vara medveten om
hur vi använder sinnesintryckena och språket när vi återskapar verkligheten inuti oss. Tvärvetenskaplig processkompetens i att leda sig själv och
hjälpa andra att leda sig själv.

Modellering: Att öveföra sätt att tänka mellan situationer och personer.

«Best practice»: Ett vidt spektrum av tankestrategier
knutna till specifika uppgifter i förbindelse med kommunikation och lärande.
Språkmodeller: Språkliga förutsättningar för precision, organisering och kreativitet.

En pedagogik: Upplevelse före reflektion.

Gör en utvecklingsresa tillsammans med oss.
Ta gärna kontakt för mer information om vår grundkurs som tar upp dessa definitioner. Grundkursen är en fristående första modul i vårt certifieringsprogram till coachande processledning med NLP. (Motsvarar internationell. NLP practitioner).

Anna Pia och Peder har ett unikt närmande till ledarutveckling som jag har uppskattat mycket. De har djup insikt i hur en ledare kan motivera och få det bästa ut av sig själv och sina medarbetare. De kombinerar yrkeskompetens och mod att utmana med en mänsklig värme. Detta skapar en lärandemiljö som gör det möjligt för kursdeltagare att utmana sig själv och tillägna sig djup och varaktig utveckling.»
Robert Marsalis, ledarskapskonsult,                                                Det Norske Veritas (DNV GL)
                                              

Anna Pia och Peder har en egen förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö – där man känner sig som en viktig del av en större gemenskap. Det har varit enormt inspirerande och givande att få vara vittne till och också uppleva för mig själv, hur kurserna har berikat alla kursdeltagarna. Kan på det varmaste rekommenderas till alla som önskar att bli klokare på sig jälv och andra. 
Julie Grell, veterinär

NLP (nevrolingvistisk programmering) är studiet av hur vårt tänkande påverkar livskvalitet och framgång. Här är förståelsen som ligger till grund för vårt arbete:

 

 

1.Tänkande är inte objektivt, men subjektivt.

2.Tänkande är en förutsättning för bemästran och framgång.

3.Det är ofta mer meningsfullt att justera tänkandet än att förändra verkligheten.

 

4. Tänkande föregår i samspelet mellan kropp, sinne och språk.

5. Är det möjligt för en att tänka på ett bestämt sätt, är det möjligt för alla.

6. Varje tankesätt passar i ett eller annat sammanhang.

 

 

7. Bakom varje tänkande är det en god intention.

8. Vårt värde som människa är konstant, medan värdet av vårt tänkande varierar.

 

Hur vi jobbar!

%

Steg 1

Föreberedelse
Vi vet att förberedelser leder till kraftigt ökade resultat – grunden till framgång läggs här.

I det här steget får du direkt kontakt med din coach. Vi två formulerar målet med utbildningen, gärna i nära dialog med din chef. På så sätt får vi med din chef på tåget och kan lättare se din del i helheten.

Innan du kommit så här långt har du troligen tagit del av vårt gratis webbinarium om mysteriet motivation vår webbutbildning som förbereder dig att på allvar skifta till ett optimalt motiverande ledarskap.

%

Steg 2

Genomförandet

 Vi lägger stor vikt på lärandegemenskapen i gruppen för att hjälpa varandra att utvecklas. Vår pedagogik bygger på det upplevelsebaserade lärandet, med utgångspunkt i dina konkreta utmaningar kopplade till ditt uppdrag – alltid med affärsnyttan i fokus.

Här gäller devisen; "Tillsammans kan vi göra det som vi ensamma bara kan drömma om"

 

%

Steg 3

Anpassad uppföljning med digital facilitering.

Vi har erfarenhet av pedagogiska upplägg och utbildningar i över 30 år. Där många väljer att sluta - börjar vi. I det tredje steget ser vi till att följa upp hur du använder kunskapen från utbildningen. En personlig coach och våra digitala verktyg hjälper dig att förverkliga den kunskap du tillgodogjort dig. Vi följer upp din målbild och går tillsammans en stund på vägen mot målet. Vår utbildning slutar först när du har utvecklats i ledarrollen. Vi vill se och stödja att din ledarutveckling är på riktigt. I din certifieringsprocess lägger vi upp en plan för ditt vidare lärande.

Via vårt digitala system får du anpassad uppföljning med videoövningar.


Heart in business ledarutveckling
Besöksadress via anmälan:
Mosebacke Torg 4
Stockholm

HK: Fridtjof Nansens Plass 8
1050 Oslo